1,131 views次瀏覽
Academy of Visual Arts視覺藝術院  |  Bachelor學士  |  2021
Casting Glass壓鑄玻璃  |  6 x 6 x 3 cm6 x 6 x 3 厘米  |  Glass/Ceramics玻璃陶瓷  |  Artwork藝術作品

Hong Kong add oil

(The text is provided by the student)
香港加油

(本文由學生提供)

APA: YEUNG, Hoi Ching楊塏晴. (2021). Chess. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011452
MLA: YEUNG, Hoi Ching楊塏晴. "Chess". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 19 Jan. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011452>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
Broken Jade
LEE, Ching Nin
玉碎
李正年
Bubble
YUNG, Sum Yi
泡沫
翁心怡
Calm Down
HUI, Sin Ying
冷靜
許善瑩
Chess
YEUNG, Hoi Ching
楊塏晴
Childhood
LAU, Ting Ting
童年
劉婷婷
Circle
PANG, Jing
彭靖
Cloud Atlas
KWONG, Wong Ting Pag
雲圖
鄺王婷