3,077 views次瀏覽
School of Chinese Medicine中醫藥學院  |  Bachelor學士  |  2021
Paper   |  Drawing/Painting繪畫/油畫  |  Artwork藝術作品

A work designed as part of the "Go!! To Kwa Wan Express" programme (https://cisl.hkbu.edu.hk/triangle/social-innovation-makers-sim/go-to-kwa-wan-express). <開動吧!土瓜灣快線> 活動中的學生作品 (https://cisl.hkbu.edu.hk/triangle/social-innovation-makers-sim/go-to-kwa-wan-express)。
APA: CHAN, Wing Ho Daniel陳穎豪. (2021). To Kwa Wan Express Student WorkTo Kwa Wan Express Student Work. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011520
MLA: CHAN, Wing Ho Daniel陳穎豪. "To Kwa Wan Express Student WorkTo Kwa Wan Express Student Work". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 05 Jun. 2023. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011520>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
心病背後的天使
CHAN, Hoi Yi
心病背後的天使
陳凱兒
再見大牌檔?
YUNG, Ching Yi
再見大牌檔?
容靜怡
志願.自願
LI, Chun Lai Leo
志願.自願
李進禮
To Kwa Wan Express Student Work
CHAN, Wing Ho Daniel
To Kwa Wan Express Student Work
陳穎豪
Looper
CHAN, Chu Kei
Looper
CHAN, Chu Kei
我要有權選學校
CHOI, Ling Ling
我要有權選學校
蔡玲玲
「一周」之後…
LAM, Tsz Hang
「一周」之後…
林子恒