4,840 views次瀏覽
Academy of Visual Arts視覺藝術院  |  Bachelor學士  |  2021
Printmaking板畫   |  Printmaking板畫  |  Artwork藝術作品

A work designed as part of the "Go!! To Kwa Wan Express" programme (https://cisl.hkbu.edu.hk/triangle/social-innovation-makers-sim/go-to-kwa-wan-express). <開動吧!土瓜灣快線> 活動中的學生作品 (https://cisl.hkbu.edu.hk/triangle/social-innovation-makers-sim/go-to-kwa-wan-express)。
APA: WONG, Ka Ming汪家明. (2021). To Kwa Wan Express Student WorkTo Kwa Wan Express Student Work. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011514
MLA: WONG, Ka Ming汪家明. "To Kwa Wan Express Student WorkTo Kwa Wan Express Student Work". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 06 Jun. 2023. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011514>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
審美新一代
LEUNG, Hoi Ning
審美新一代
梁凱寧
Imagination
PUN, Ka Chun;LAM, Cheong Sik;YAN, Yoyo
網想
潘嘉駿;林暢適;甄婉羽
Ciao Vela
LEE, Ming Yin Celesty
Ciao Vela
LEE, Ming Yin Celesty
To Kwa Wan Express Student Work
WONG, Ka Ming
To Kwa Wan Express Student Work
汪家明
中「融」之道
LAW, Man Lai
中「融」之道
羅雯麗
Inside Job
YU, Jing
監守自盜
于靜
Violin
KWOK, Ho Yin
Violin
KWOK, Ho Yin