8,069 views次瀏覽
Academy of Visual Arts視覺藝術院  |  Bachelor學士  |  2021
Wood   |  Drawing/Painting繪畫/油畫  |  Artwork藝術作品

A work designed as part of the "Go!! To Kwa Wan Express" programme (https://cisl.hkbu.edu.hk/triangle/social-innovation-makers-sim/go-to-kwa-wan-express). <開動吧!土瓜灣快線> 活動中的學生作品 (https://cisl.hkbu.edu.hk/triangle/social-innovation-makers-sim/go-to-kwa-wan-express)。
APA: FOK, Wing Yue霍泳如. (2021). To Kwa Wan Express Student WorkTo Kwa Wan Express Student Work. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011528
MLA: FOK, Wing Yue霍泳如. "To Kwa Wan Express Student WorkTo Kwa Wan Express Student Work". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 28 Feb. 2024. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011528>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
To Kwa Wan Express Student Work
MA, Chun Yin Augustus
To Kwa Wan Express Student Work
馬俊賢
Violin
CHEUNG, Ka Po Debbie
Violin
CHEUNG, Ka Po Debbie
Ladycourt _ Introduction - What is Choice Overload
Chan Hiu Yan
Ladycourt _ Introduction - What is Choice Overload
陳曉欣
To Kwa Wan Express Student Work
FOK, Wing Yue
To Kwa Wan Express Student Work
霍泳如
Nights
GU, Xin
一夜浮城
GU, Xin
私影少女心
LIU, Ching Man
私影少女心
廖靖雯
Piano
YU, Kai Chi Rod
Piano
YU, Kai Chi Rod